| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

p03

Page history last edited by 楊聰榮 Edwin Tsung-Rong Yang 2 years, 9 months ago

 

https://www.peoplenews.tw/news/8b1d85ab-9d28-406b-9824-ac08f85ee983

 

【台語世界/錄音】我學語言ê心得

文、錄音/張智峯 (Tiuⁿ , Tì Hong) 2020-05-28 13:17

 

Kàu-taⁿ 我學過5種語言,有母語台語、支那話、英語、日語kap越南語。我kài好運,因為我ê母語是台語,有台語做基礎,chiah ē-tàng學chiah chē 種話。示意圖/擷自李江卻臉書,資料照

Kàu-taⁿ 我學過5種語言,有母語台語、支那話、英語、日語kap越南語。我kài好運,因為我ê母語是台語,有台語做基礎,chiah ē-tàng學chiah chē 種話。Tī chia kap ta̍k-ê分享我學語言ê心得。

我是講台語tōa-hàn--ê,讀國民學校chìn-chêng,m̄-bat聽過支那話。讀一年á ê第1 kang,老師teh點名,點soah老師問講siáⁿ人無點tio̍h?我gia̍h 手,無叫tio̍h我,老師問我叫siáⁿ-mih名,我回答:「Tiuⁿ , Tì Hong」,老師講i有叫tio̍h我,老師叫ê 是「Chang Chi-Fong」,我講我是「Tiuⁿ , Tì Hong」,m̄ 是「Chang Chi-Fong」,老師講tī學校i ē叫我「Chang Chi-Fong」,我kah老師講:「老師妳kā我改名」,老師只是對我bî-bî-á 笑--chi̍t-ē。Hit-tang-chūn 老師tō用「雙語」教學,是台語kap支那話,nā 無是完全聽無支那話。Lo̍h-bóe chia ta̍uh-ta̍uh-á 聽有支那話teh 講siáⁿ,m̄-koh iû-goân bē-hiáu講。Hit ê 時代tī學校nā無講支那話,ē hông罰錢,1學期ê註冊費大約140 kho͘,我1學期ài hông罰kúi-nā千kho͘,mā無錢thang交,m̄-koh台語mā-sī繼續講,nā 無我ê台語tō無可能保存--lo̍h-lâi。到chit-chūn 50 gōa歲,我iā-sī kā支那話當做是我所學tio̍h ê「第1外語」,mā-sī 我siōng m̄-kam-goān學ê「第1外語」。

國中ê 時chiah 開始學英語。M̄-koh hit-chūn 所學ê英語只是用來考試,m̄-sī用來kap米國人講話。這種學習ê方法chiâⁿ 悲哀,koh-chài無「語境」,kàu-taⁿ ē-hiáu 講ê有限,che mā是ka-tī ài 檢討--ê。有朋友去米國留學,TOEFL kap GRE lóng考真koân分,m̄-koh i kā我講i去讀「é-káu學校」,無siáⁿ ē-hiáu講,che tō 是台灣英語教育ê結果。

讀大學ê 時選修日語,lō͘-bóe決定去日本留學。日語lāi-té有真chē所謂ê「音便」,類似台語ê變調。Mā 有所謂ê「反序詞」,hām支那話ê順序tò-pêng,台語mā有所謂ê「反序詞」,m̄-koh我認為是支那話kap台語ê順序tò-pêng,m̄-sī台語kap支那話tò-pêng。日語lāi-té mā 有真chē 斷音,類似台語ê第4調kap第8調。日文所用ê漢字,1 字有kúi-nā種讀法,che 對我來講並無困難,因為台語lāi-té ê 漢字mā有文音kap白話音,che tī gín-á 時代看黃俊雄布袋戲tō學--tio̍h ah。日語lāi-té mā有chiâⁿ chē外來語已經「台語化」,普遍teh使用,親像o͘-tó-bái、lài-tà、hăn-tó-luh、a-lú-mih等等。Ē-hiáu台語來學日語,tō bē-su teh食香菇肉羹hia簡單。Chhōe tio̍h 適合ka-tī ê學習方法,hiông-hiông 感覺學語言ê筋路phah通--a,koh 有機會kah日本人講話,日語kap日文學liáu kài順利。M̄-nā學日語,對日本ê 地理、歷史、人文、社會、文化做全面ê了解,經過6 tang半ê準備,去到日本,無論是讀冊iā是生活tō lóng 無問題,bē 像hit-ê 朋友teh讀「é-káu學校」。Ùi 日本tńg-lâi台灣已經超過20 tang--a,看NHK ê 電視新聞、戲劇、báng-gah,繼續teh學日語。有tang-sî-á感覺真iàn-khì,學英語ê 時nā chiàu 學日語án-ne,英語láu-chá tō sià-sià-kiò--a。

Chìn-chêng kan-tāⁿ ē-hiáu講台語,bē-hiáu 讀台文,有1 kang 想--tio̍h,去買冊、買CD ka-tī來學台語羅馬字。Kā張裕宏老師所編寫ê《台語白話小詞典》àn頭hian到尾,每1 ê詞lóng看--過。參加成功大學所舉辦ê「全民台語認證」考試,第1 pái kan-tāⁿ 考312分,通過B1,hō͘ 同事kā我笑,叫我去「切腹自殺」。Che 有關生命kap面子ê 問題,我講明年koh考,nā考無好,明年chiah切腹。針對準備khah無夠充足ê部分來加強,第2 pái考397分,通過C1,sui-bóng無kài滿意,m̄-koh生命kap面子lóng保tiâu--a。

我ē-hiáu 講台語,m̄-koh beh教人講台語koh是另外1門學問。我去參加高雄第1社區大學ê台語老師培養課程,學習beh án-chóaⁿ 教人講台語,尤其是教gín-á,gín-á bē tiām-tiām 坐tī hia 聽你講。我發覺有gín-á ê緣真重要,m̄-chai gín-á 緣beh去tó-ūi 買?1斤kúi kho͘?

Tī第1社區大學上課ê時,聽老師講越南語mā是羅馬拼音,ē-sái來學看māi。真tú-hó學校有請越南ê老師來為老師kap職員上課。因為我有台語羅馬字ê基礎,teh 學真kín。學新ê語言,字典chit-khoán 工具真重要,m̄-koh tī市面上所看tio̍h ê越南語字典lóng是支那ê簡體字,kan-tāⁿ有支那話ê意思,用法lóng無解說,印刷koh bái,送--我我mā bô-ài。想起tī日本讀冊ê時,bat看過蒙古語kap Tibet語ê字典,日本人tī學語言ê方面真厲害,tō án-ne tī網路téng-koân買2本用日文寫ê越南語字典,bô sio̍k,1本是日票8,000 kho͘ ,另外1本khah大本,日票28,000 kho͘,2本tō超過台票10,000 kho͘,m̄-koh tī學習téng-koân真有幫贊。學tang半liáu, tī 2019年4--月參加國際越南語認證考試A級,試1 ē á kiâm-chiáⁿ,考75分,通過A1,差5分tō ē-tàng kàu A2,sui-bóng 有tām-po̍h-á bô-chhái,m̄-koh我beh參加2020年秋季ê B級考試,tng-teh phah-piàⁿ準備。

Ē 記得tī 大學ê 時,bat坐船去韓國kap日本實習,tī韓國ê sî-chūn出去gōa-kháu食飯,我看thâu-ke大約是5、60歲人,我講日本話試看māi,thâu-ke問我是m̄是日本人,我講我是台灣人。我深深感受tio̍h,外語m̄是kan-tāⁿ英語。Hiān-chú-sî台灣ê 序大人甘願開錢hō͘ gín-á 去英語,tian-tò無beh學ka-tī ê 母語。Phah開世界地圖看māi,歐洲 (英國以外)、亞洲 (菲律賓以外)、中南美洲、非洲等等ê所在,英語kam ē通?我m̄是講英語無重要,ài先學ē-hiáu ka-tī ê母語,chiah來學外語,全世界kan-tāⁿ台灣是kah人tò-péng。Chit-chūn ùi 東南亞來ê新住民人數bē少,有ê 阿公、阿媽無ài hō͘  in 孫學阿母ê話,ká-sú in sin-pū nā是米國人,半暝á tō叫阿孫起來學英語。新台灣之子nā ē-hiáu in阿母ê話,將來是in ê 優勢。

學過5種語言liáu我發現,漢字chiok無效率,beh ē-hiáu看報紙siōng khí-má ài 讀kàu 國校6年--ê,nā是台語羅馬字kan-tāⁿ 1 月日tō有chhun--a。有1 ê 阿媽i m̄-bat漢字,m̄-koh i ē-hiáu 用羅馬字讀聖經,你kám ē-sái 講這位阿媽是青盲牛?

感謝我ê母語是台語,koh有機會學tio̍h羅馬字這項寶貝,mā感謝ta̍k-ê chò-hóe來分享我學語言ê心得,ló͘-la̍t。

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.